Các bài viết liên quan:

Phương thức: Khoanh tròn số điểm tương ứng sao cho phù hợp với các vấn đề, nội dung bằng chứng đã quan sát được tại vị trí, khu vực tô đỏ.
Thang điểm:
 Rất kém:Không có bằng chứng tốt nào: 1 điểm
 Kém:Chỉ có một ít bằng chứng tốt: 2 điểm
 Tạm:Có một số bằng chứng tốt: 3 điểm
 Tốt:Có khá nhiều bằng chứng tốt: 4 điểm
 Rất tốt:Bằng chứng tốt có ở khắp mọi nơi: 5 điểm
Căn cứ: dựa vào tiêu chuẩn thực hành tốt 5S của công ty và các câu hỏi đánh giá nằm ở mục checklist và các câu hỏi bên dưới, đánh giá viên tiến hành đánh giá theo khu vực được phân công
  Thanh.Nguyen